Kriterier och ändamål

                                                                            


 

 Observera
 

inkomstgränserna samt redovisningen av
 tillgången ägd bostad
i ansökan

   Kriterierna för målgruppen är:

 • diagnos långvarig allvarlig psykossjukdom med avsevärd och bestående funktionsnedsättning
 • sjukdomen skall intygas av regionens eller kommunens psykiatripersonal
 • boende i Stockholms stad
 • med små ekonomiska tillgångar, förtydligat enligt nedan:
 • senaste årets bruttoårsinkomst överstiger ej fyra prisbasbelopp (dvs 210 000 kr år 2023) för en ensamstående. För varje ytterligare person i hushållet får läggas till ytterligare 1 prisbasbelopp.
 • tillgångar överstiger ej 1 prisbasbelopp för ensamstående och för ytterligare person i hushållet får läggas till 1 prisbasbelopp.      
 • ägd bostad tas upp till marknadsvärde med avdrag för lån
 • prisbasbeloppet år 2023 är 52 500 kr

   Bidrag lämnas till ändamål som:

 • rekreation
 • fritidsaktiviteter
 • social samvaro
 • resa inom Norden och Baltikum

   Bidrag lämnas inte till:

 • enskild person två år i rad
 • kurser eller studieresor
 • tandvård eller annan vård som skall tillhandahållas av kommun och landsting
 • ordinarie verksamhetskostnader (administration m.m.) för organisationer och föreningar