GDPR - Integritets-policy

NY REGEL FÖR PERSONLIGT DATASKYDD
FRÅN 2018


Nya regler gäller vid ansökning av bidrag

Från och med 25 maj 2018 införs i Sverige (och i hela EU) GDPR – General Data Protection Regulation – som på svenska översätts till Dataskyddsförordningen EU 2016/679 och är en efterföljare till tidigare svenska PUL, personuppgiftslagen som funnits i 20 år, men nu med en uppdatering och skärpning.
Det innebär att dina rättigheter som individ stärks, då GDPR fastslår reglerna för all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person och som samlas in av företag, myndigheter eller organisationer. 
Syftet med den nya lagstiftningen är dels att få till en harmonisering mellan EU:s medlemsstater och dels ge medborgare starkare rättigheter avseende personlig integritet och rätten till egna personuppgifter.
I Fanny Hirsch fall, som ansökande för bidrag från stiftelsens fonder.

 
Så behandlar stiftelsen Fanny Hirsch Minne dina personuppgifter

Som ansökande om bidrag hos Fanny Hirsch kan du vara trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter, som du lämnar till oss och som används för att identifiera dig som enskild person för att kunna behandla din ansökan och eventuella utlämnade bidrag. Vi skyddar dina personuppgifter så att de används på ett korrekt sätt och följer gällande lagar i Sverige och EU.

 
Vilka personuppgifter behandlar vi och varför

Som bidragssökande hos Fanny Hirsch begär vi i din ansökan uppgifter om ditt namn, personnummer, bostadsadress, telefonnummer, bankkontonummer, dina inkomster och ekonomiska tillgångar samt din medicinska diagnos.
Detta är information som vi behöver för att kunna behandla din ansökan korrekt och kunna betala ut bidrag från stiftelsen.
För detta kräver GDPR ett skriftligt medgivande (samtycke); utan detta medgivande om att vi får behandla dina personuppgifter, kan vi inte hantera din ansökan.

 

Ditt medgivande / samtycke

Genom din underskrift på ansökningsblanketten, eller i förekommande fall på den kompletterande "samtyckesblanketten", lämnar du ditt medgivande/samtycke och godkänner att de personuppgifter du lämnat får användas för behandling av din ansökan.

 
Hur kontaktar du oss vid frågor?

Införandet av GDPR medför att du har rätt att få bekräftelse om de personuppgifter vi har, vilken informationen är samt skälen till varför vi behöver dessa och i vissa fall kunna begära att informationen om dig gallras bort samt även återkalla ditt samtycke för framtida verkan.
Sådan begäran skall göras i brev eller e-post till stiftelsen Fanny Hirsch med angivande av ditt namn och årtalet när din ansökan inlämnades. Du kan även kontakta vårt Dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@fannyhirsch.se 
Du har även rättighet och möjlighet att kontakta tillsynsmyndigheten, Datainspektionen, om du inte är nöjd med vår hantering av dina personuppgifter.

 
Laglig grund för och gallring av lagrade personuppgifter

Stiftelsens syfte med lagring av personuppgifter är att kunna hantera ansökningar, kontrollera uppgifter, bereda och besluta om utdelning av medel; samt för att för på begäran av myndigheter kunna redovisa hur stiftelsens medel använts enligt gällande lagar.
 

De dokument med personuppgifter som lagras samt tider för automatisk gallring:

  • Besluts- och utdelningslistor sammanställda på årsbasis arkiveras under 7 år (enligt myndighetsbeslut) för eventuella senare redovisningar, begärda av myndigheterna. Listorna innehåller uppgifter om utbetalda bidrag, personnummer, namn, adress, bidragsändamål samt sökt belopp
  • Pappersansökningar på årsbasis och i bokstavsordning, arkiveras under perioden  senaste 7 åren, därefter makuleras dessa. Insända bilagor med personuppgifter makuleras efter 2 år. Papperansökningar innehåller lämnade uppgifter om personnummer, namn, adress, telefonnummer, ekonomiska förhållanden, medicinsk diagnos, sökta bidrag och ändamål, samt bilagda handlingar.
  • Insända redovisningar från bidragstagare över användning av erhållna bidrag sparas i 2 år. Innehållet av varierande slag men kan innehålla personuppgifter.

Obs!
         Uteblir underskriften för samtycke till begärda uppgifter enligt Dataskyddsförorningens anvisningar kan stiftelsen Fanny Hirsch Minne inte behandla insända ansökningar, och alla uppgifter i ansökningen makuleras.  Inget besked om att detta har skett kommer att lämnas till bidragssökanden.