Stiftelsens stadgar

Stiftelsens ändamål
1 §

 • Avkastningen skall - sedan minst tio procent av årsavkastningen lagts till kapitalet och efter avdrag för administrationskostnader - användas för utgivande av bidrag till obemedlade eller mindre bemedlade psykiskt sjuka boende i Stockholms kommun för att bereda dem möjlighet till rekreation, vila och vård.
 • Utdelning kan även ske till ideella föreningar och organisationer vars ändamål är att främja rekreation, vila och vård för psykiskt sjuka boende i Stockholms kommun. Avkastningen får dock inte användas till behov som tillgodoses med allmänna medel.

Stiftelsens säte och styrelse
2 §

 • Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse med säte i Stockholm, bestående av minst tre och högst fem ledamöter samt två ersättare.
 • Minst en av ledamöterna skall vara eller ha varit överläkare inom psykiatrin.
 • Såväl ledamöter som ersättare utses för en tid av högst tre år. De kan väljas om.

3 §

 • Styrelsen utser årligen inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare. Till sekreterare och kassa-förvaltare kan samma person utses.

Räkenskapsår och årsredovisning
4 §

 • Räkenskaperna skall avslutas per kalenderår och jämte förvaltningsberättelse överlämnas till revisor för granskning senast den 1 mars påföljande år.

5 §

 • Styrelsens förvaltning och räkenskaper granskas årligen av en auktoriserad revisor, som utses av styrelsen.
 • Revisorn skall senast den 15 mars lämna sin revisionsberättelse till sekreteraren.

Beslutsförhet
6 §

 • Styrelsen sammanträder på den fungerande ordförandens kallelse. Beslut äro giltiga, om minst tre ledamöter äro närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Kassaförvaltning
7 §

 • Kassaförvaltaren handhaver stiftelsens kassa, ombesörjer stiftelsens löpande utbetalningar och förer dess räkenskaper, vilka skola avslutas för kalenderår och för styrelsen framläggas senast den 15 februari påföljande år. Räkenskaperna skola därpå granskas av revisorerna. Stiftelsens tillgångar av värdehandlingar vara deponerade i öppet förvar hos bank i Stockholm.
 • Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras av sekreteraren, som jämväl ombesörjer kallelse till sammanträdena.

Stadgarna är framtagna enligt stiftelseurkund den 16 juni 1919
Stadgarna har ändrats den 24 januari 1944
Stadgarna har ändrats den 2 september 1985
De nuvarande stadgarna är antagna genom styrelsebeslut 16 november 2009