Regler för skattereduktion
vid donation till
Fanny Hirsch Minne

Från och med den 1 juli 2019 kan du få upp till 1 500 kronor i skattereduktion för gåvor som du har gett till godkända gåvomottagare.

För att kunna få skattereduktion måste vissa förutsättningar vara uppfyllda:

  • Gåvomottagaren måste vara godkänd av Skatteverket. 
  • Du måste ge minst 200 kronor till samma gåvomottagare vid ett och samma gåvotillfälle.
  • Du måste skänka minst 2 000 kronor under året. Gåvorna kan vara till en eller flera godkända gåvomottagare.
  • Gåvan måste vara en penninggåva, som är avsedd att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning.

Max 1 500 kronor i skattereduktion

Skattereduktionen är 25 procent av gåvobeloppet och får högst vara 1 500 kronor per år. Det motsvarar gåvor på totalt 6 000 kronor per år. Har du givit gåvor för mindre än 2 000 kronor på ett år får du ingen skattereduktion.

Om gåvan
För att du ska kunna få skattereduktion måste det vara en penninggåva.
Ändamålet du ger till ska vara att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning.

Hjälpverksamheten kan vara ekonomisk eller bestå av stöd och omsorg till exempelvis personer med psykisk funktionsnedsättning, asylsökande eller socialt utsatta personer.
Målgruppen för Fanny Hirschs bidragsmottagare tillhör gruppen för "psykiska funktionsnedsättningar."

Varje enskild gåva måste vara minst 200 kronor för att den ska räknas med i underlaget för skattereduktion. Om du delar upp betalningen, ses varje inbetalning som ett gåvotillfälle, även om betalningarna går till samma gåvomottagare.

Gåvomottagaren, Fanny Hirsch, ska lämna kontrolluppgift för gåvor som är skattereduktionsgrundande.
Om du inte vill att kontrolluppgift ska lämnas kan du lämna gåvan anonymt eller ger en gåva som är mindre än 200 kronor per gåvotillfälle.

Gåvomottagaren måste vara godkänd
För att du ska kunna få skattereduktion måste gåvomottagaren vara godkänd som gåvomottagaren av Skatteverket när du ger gåvan. Det finns även en lista över godkända gåvomottagare på Skatteverkets hemsida.

Fanny HIrsch är godkänd som gåvomottagare av Skatteverket (under 2019-2022)

Vem kan få skattereduktion?

Endast privatpersoner har rätt till skattereduktion för gåvor.
Du måste vara 18 år senast den 31 december det år du ger gåvan.

Dessutom krävs det att du betalar skatt för alla dina inkomster i Sverige, oavsett vilket land inkomsterna kommer ifrån.
Du kan även få skattereduktion om du inte är bosatt i Sverige, men betalar skatt för alla dina inkomster - och har begärt att få betala skatt enligt inkomstskattelagen i stället för att betala särskild inkomstskatt (SINK)
 
För att kunna få skattereduktionen krävs det också att du har tillräckligt med skatt att räkna av skattereduktionen mot. Skattereduktionen räknas av mot kommunal och statlig skatt, statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift efter en särskild turordning
.
Ett dödsbo kan få skattereduktion om den avlidne själv har lämnat gåvan före dödsfallet. Dödsbons gåvor eller gåvor som lämnas i ett testamente ger inte rätt till skattereduktion.

Hur får jag skattereduktionen?

För att få skattereduktion ska du lämna ditt personnummer till gåvomottagaren.
Är alla förutsättningar för att få skattereduktion uppfyllda, behöver du inte göra något mer.
Gåvomottagaren ska också lämna ett meddelande till dig som gåvogivare med samma uppgifter som finns i kontrolluppgiften. Kontrolluppgiften ligger sedan till grund för det underlag för skattereduktion som blir förifyllt i din inkomstdeklaration.

I din inkomstdeklaration kommer ett sammanlagt gåvobelopp (mellan 2 000 och 6 000 kronor att vara förifyllt. Varje gåvomottagares namn respektive mottaget gåvobelopp kommer att  finnas angivna. Skattereduktionen beräknas utifrån dessa uppgifter.

Begära rättelse

Har en gåvomottagare inte lämnat någon kontrolluppgift eller lämnat en felaktig kontrolluppgift till Skatteverket kan du begära rättelse under "Övriga upplysningar" i din inkomstdeklaration.
Skriv namnet på den godkända gåvomottagaren och det totala gåvobeloppet.
Du behöver inte skicka med utdrag från ditt konto eller liknande när du deklarerar. 
Vid en eventuell förfrågan från Skatteverket ska du kunna visa att du har haft utgift för gåvan.
Under "Övriga upplysningar" kan du även begära att ta bort redan förifyllt underlag om du ångrar dig och inte önskar skattereduktion för de gåvor som du har lämnat.

                         SÅ HÄR GÖR DU DIN DONATION TILL FANNY HISRCH MINNE