Kapitalet placeras "etiskt och hållbart"

Placeringspolicy

Utdrag ur:
Kapitalförvaltningspolicy för det kapital som utgör grunden för stiftelsens årliga utdelningar till organisationer och enskilda med avseende på fördelning i investeringsslag samt etik- och hållbarhet

Etik och hållbarhet

Stiftelsens kapital skall investeras efter etik- och hållbarhets-principer, vilket syftar till ett långsiktigt hållbart företagande med, i så stor utsträckning som möjligt, hänsyn till miljökonsekvenser, respekt för medmänniskor samt minimering av risker för människors hälsoproblem.
Därför har beslutats att inte göra placeringar i aktier eller skuldebrev, direkt eller genom värdepappersfonder, i företag vars verksamhet till betydande del utgörs av tillverkning, distribution eller marknadsföring avseende vapen, tobak, alkohol eller pornografi.
Stiftelsens kapital ska heller inte investeras i aktier eller skuldebrev i företag som kränker arbetsrättsliga villkor eller likabehandling av arbetskraft beroende på etnisk- eller religiös tillhörighet, sexuell läggning eller kön i enlighet med Förenta Nationernas konventioner eller ILO, International Labor Organizations, konventioner mot diskriminering av arbetskraft, tvångsarbete, barnarbete.
Stiftelsen ska tillsvidare tillämpa en retroaktiv översyn och kontroll av efterlevnaden av de etiska riktlinjerna i portföljen, vilket innebär att aktier och skuldebrev i företag, som vid översyn visar sig bryta mot ovanstående skall, så skyndsamt som möjligt, avyttras.

Placeringar

Stiftelsens kapital placeras enligt en given fördelning på investeringsslagen fonder, företagsobligationer, räntebärande värdepapper, strukturerade produkter, private equity och derivatinstrument samt aktier, varav aktieplaceringar i utlandsmarknader sker i värdepappersfonder.