Ansöknings-bestämmelserNOTERA!
Ansökan kan för enskilda personer göras fr.o.m 1 februari
i det digitala  ansökningssystemet 


Om ansökan görs på pappersblankett skall ansökan göras på den version av blankett som återfinns på under fliken ANSÖKAN.
Ansökningar på alla andra blankettversioner avslås automatiskt.


Ansökningsbestämmelser för enskilda personer

Bidrag kan sökas av enskilda personer som:

  • har diagnosen allvarlig och långvarig psykossjukdom med avsevärd och bestående funktionsnedsättning
  • bor i Stockholms kommun
  • har mycket små ekonomiska tillgångar

Ansökningstiden för enskilda personer är 20 mars till 14 april (ansökningar som kommer efter att ansökningstiden gått ut behandlas eller besvaras inte.)
Från 2024 kommer ansökningar via det digitala ansökningasystemet att kunna lämnas fr.o.m den 1 februari. Notera dock att utbetalningsperioden kvarstår som vanligt i maj månad.

Utdelning av bidrag för enskilda personer sker under perioden maj-juni och erhålls genom utbetalning till uppgivet bankkonto eller bankavi.
En person som tagit emot bidrag ombeds att skicka en kort rapport senast den 14 april året efter att bidraget beviljats. Rapporten (...som kan skrivas på t.ex. ett vykort...) bör innehålla namn och personnummer samt några ord om hur bidraget har kunnat användas.

Ansökningsbestämmelser för organisationer

Bidrag kan sökas av organisationer som:

  • har i uppgift att främja vård och rekreation för personer som har allvarliga och långvariga psykiatriska sjukdomar, bor i Stockholms kommun samt har mycket små ekonomiska tillgångar

 Ansökningstiden för organisationer är 1 oktober till 27 oktober  (ansökningar som kommer in efter att ansökningstiden gått ut behandlas eller besvaras inte).

Utdelning av bidrag till organisationer sker under perioden november-december och erhålls genom utbetalning till uppgivet bankkonto eller bankavi.
 

En organisation som fått ett bidrag skall lämna en kort redovisning senast den 27 oktober året efter det att bidraget beviljats. Redovisningen skall innehålla namn och person- eller organisationsnummer, redovisning över hur bidraget använts samt hur många personer som deltagit.
 

Obs! Uteblir en organisations redovisning av mottaget bidrag, kommer ansökan påföljande år att - automatiskt-  avslås. Detta görs då Skatteverkets regler kräver  att stiftelser redovisar underlag på hur utbetalda bidrag använts.

Till organisationer:
Stiftelsen önskar att och uppskattar om de organisationer som emottar bidrag i sin verksamhet, på rimligt och lämpligt sätt, för fram och informerar sina egna förbindelser om att FannyHirsch Minne i år nådde sitt 100-års-jubileum under 2017.

Syftet med detta är att stiftelsen ska bli mer välkänd för alla våra möjliga destinatärer/ansökande (samt potentiella donatorer).
All hjälp är värdefull.Tack på förhand!